Ägarbyte


Ägarbyte av fastighet


När ägare eller boende i din fastighet byts behöver du anmäla detta till oss och tjänsteleverantören. Följande punkter är viktiga att beakta:


  • Vid ägarbyte ska tre exemplar av ägarbytesavtalet (finns här) skrivas ut och skrivas på. Ett till vardera part och ett som ska skickas till styrelsen.


  • Om fastigheten är ansluten till gruppavtalet behöver det antingen överlåtas eller sägas upp. Blanketten finns här (för uppsägning använd sida 2). Vid överlåtelse behövs tre påskrivna avtal (parter och förening) och vid uppsägning behövs två (avflyttande abonnent och förening).


  • Det är den avflyttande medlemmens ansvar att handlingarna når föreningen (bortsett från eventuellt nytecknande av gruppanslutning).


  • Om nya medlemmen önskar nyteckna gruppavtal där det idag saknas används denna blankett.


  • De blanketter som ska till föreningen lämnas till någon i styrelsen eller skickas i samma kuvert till Magnus Bergenholm (kolla upp adress på eniro.se eller hitta.se)


  • Om ändringar i gruppanslutning ska göras (uppsägning eller nytecknande) måste blanketterna vara inskickade senast enligt tabellen nedan. In/utträde ur gruppanslutning sker alltid kvartalsvis. Inträde kan vara mer flexibelt men det finns inga garantier.

Anmälan

Utträde

1 Februari

31 Mars

1 Maj

30 Juni

1 Augusti

30 September

1 November

31 December


Överlåtelse av gruppanslutning

Om fastigheten är ansluten till gruppanslutningen får parterna välja om den ska sägas upp eller överlåtas. I båda fallen behöver föreningen få in en uppsägning eller överlåtelse av gruppanslutningen. Uppsägning av gruppanslutning sker kvartalsvis och måste ske i god tid före det kvartal det ska sägas upp. Datum enligt tabell ovan. För överlåtelse av gruppanslutning behövs inte lika lång framförhållning, men för att fakturor ska ske korrekt är det ändå bra att ha framförhållning. Notera att fakturering och in/utträde sker kvartalsvis, vilket medför att parterna får sinsemellan komma överens om när en flytt/uppsägning ska äga rum.